11 oktober 2017: Collectieve vergoeding 'hoofdmakers' voor video on demand afgerond

Op 1 januari 2017 is de implementatie van het zogenaamde ”VCB Model” gestart. Het model van Vrijwillig Collectief Beheer voor Video-On-Demand (VOD) diensten. Dit model zijn RODAP (bestaat uit Nederlandse producenten, omroepen en distributeurs) en de collectieve beheersorganisaties Lira (vertegenwoordigt o.a. scenaristen), VEVAM (regisseurs) en NORMA (uitvoerende kunstenaars) (hierna PAM CBO’s) overeengekomen.

Er is toen al een brief gestuurd met daarin een Q&A. Deze brief is gestuurd naar de partijen die betrokken zijn bij de implementatie van dit model in de Nederlandse contractpraktijk van film- en tv-werken. Vanaf dat moment werd het zgn. “Aanhangsel en bijbehorend Derdenbeding” aan productiecontracten toegevoegd dat kort gezegd een afdwingbare contractuele vergoedingsafspraak voor Hoofdmakers (scenaristen, hoofdregisseurs en uitvoerende kunstenaars die een hoofdrol vertolken) ten aanzien van VOD Exploitatie regelt, te incasseren bij de exploitant van VOD-diensten. Er is toen aangegeven dat deze implementatie werd gestart vooruitlopend op de vaststelling van de VOD-vergoeding en afronding van de Vergoedingenovereenkomst.

Op 24 juli jl. is de VOD-vergoeding in arbitrage bepaald (zie hier). RODAP en PAM hebben vervolgens in intensief overleg ook de VOD Vergoedingenovereenkomst opgesteld. Het hele proces heeft meer tijd gevraagd dan voorzien, maar we vinden het prettig om nu te kunnen melden dat - met de afronding van de arbitrage en VOD Vergoedingenovereenkomst - het VCB-Model nu volledig kan worden geïmplementeerd. Wij hopen dat de sector hiermee gezamenlijk stappen voorwaarts kan maken.

Het VCB-Model is als volgt afgerond:

VOD-Vergoeding

De door de VOD Exploitant verschuldigde VOD-vergoeding wordt als volgt berekend:

(Vergoedingsgrondslag X Relevant Aandeel) X Vergoedingspercentage

VOD Vergoedingenovereenkomst

De model VOD Vergoedingenovereenkomst voor VOD exploitanten inclusief tariefblad treft u hier. Die overeenkomst regelt de VOD-vergoeding, de voorwaarden voor betaling van deze vergoeding en de kwijting die de PAM CBO’s in ruil voor betaling van de vergoeding aan de VOD-exploitant verstrekken. Deze overeenkomst zal, na goedkeuring door het College van Toezicht, door de PAM CBO’s jegens de relevante VOD-exploitanten gehanteerd worden.

Hier vindt u meer informatie over het afgeronde VCB-model middels een bijgewerkte versie van de indertijd gestuurde Q&A.

Mochten er vragen zijn in de uitvoering van het model dan kunnen producenten, omroepen en exploitanten zich wenden tot RODAP. Hoofdmakers kunnen zich richten tot de PAM CBO’s. 

Wij danken u hartelijk voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

 

Medy van der Laan            Frits Lintmeijer

Voorzitter RODAP              Voorzitter PAM (CBO's)

 

1. Veelgestelde vragen

2. Aanhangsel derdenbeding

3. Clausule hoofdregisseurs & scenarioschrijvers

4. Clausule hoofdrolspelers

5. Opgave-formulier

6. VOD Vergoedingsovereenkomst

 

Website van RODAP: www.rodap.nl en websites van de PAM CBO’s: www.lira.nl, www.vevam.org, www.stichtingnorma.nl.